banner

Quản lý kho

Danh mục kho

Nếu bạn có quản lý vật tư, hàng hóa tồn kho, bạn cần phải mở danh mục kho hàng. Tối thiểu phải có một mã kho. Danh mục kho không nhất thiết phải đúng với kho thực tế. Bởi bạn có thể chia kho trong phần mềm theo tài khoản phản ánh loại hàng hóa đó là: Hàng  hóa, nguyên vật liệu, …

Để lập danh mục kho vật tư, hàng hoá, bạn chọn: Danh mục\ Danh mục kho

Danh mục kho

Danh mục kho

Ý nghĩa các nút lệnh:

 • Bổ sung: Mở cửa sổ bổ sung mã kho mới
 • Sửa: Mở cửa sổ sửa mã kho đang chọn.
 • Xóa: Xóa mã kho đang chọn. Nếu đã có dữ liệu liên quan đến mã kho, bạn không thể xóa mã kho đó được. Bạn có thể sử dụng Ghép hai mã tại cửa sổ khi sửa.
 • In: In danh mục kho
 • Ra: Thoát khỏi cửa sổ danh mục kho.

Mỗi kho đều có các thông tin:

 • Mã kho *: Có độ dài 10 kí tự, không thể mở trùng mã kho.
 • Tên kho: * Có độ dài 50 kí tự.
 • Tài khoản kho *: Bạn nhập các tài khoản 152, 153, 155, 156, 157,… Bạn nên mở kho theo tài khoản cần quản lý.
 • Phương pháp tính đơn giá xuất *: Người dùng có thể lựa chọn một trong 3 phương pháp tính đơn giá vốn: Bình quân gia quyền, Đích danh, Nhập trước xuất trước. Trong một hệ thống bạn có thể sử dụng phương pháp tính giá vốn tại các kho là khác nhau. Khi tính giá, chương trình tính theo tháng và mã kho.
 • Địa chỉ: địa chỉ của kho
 • Kho gửi bán: nếu là kho gửi bán
 • Ghi chú:

Chú ý:

–        Những ô dữ liệu có dấu * là ô bắt buộc phải nhập.

–        Trong lúc nhập số liệu, bạn có thể mở cửa sổ danh mục kho hàng để bổ sung mã kho mới, sau đó, tại ô mã kho của cửa sổ đang nhập số liệu, bạn bấm nút F5, chương trình sẽ làm tươi danh sách kho hàng tại cửa sổ đó.

–        Nếu bạn có ghép mã kho, bạn cần thưc hiện Hàng hóa\ Cân đối vật tư, hàng hóa lại từ tháng đầu đến tháng cuối.

–        Đặt mã nên đặt ngắn nhất có thể mà vẫn rõ nghĩa, khi nhập số liệu sẽ thuận tiện

–        Việc đặt mã không nên dùng từ tiếng việt có dấu, không nên có khoảng cách, ký tự đặc biệt như: *, /, +, -, =,…

 

 

 

KHÁCH HÀNG