banner

Cân đối phát sinh tài khoản

Bảng cân đối phát sinh tài khoản

Xem bảng cân đối số phát sinh tài khoản, bạn vào Báo cáo -> Bảng cân đối phát sinh tài khoản.

Bảng cân đối phát sinh tài khoản

Bảng cân đối phát sinh tài khoản

 

Ý nghĩa các tham số:

 • Từ tháng: tháng cần xem
 • Đến tháng: tháng cần xem
 • Tài khoản: Để trống xem tất cả, bạn có thể xem một nhóm hoặc một tài khoản
 • Xem: Lập báo cáo
 • In: In báo cáo
 • Chi tiết: Bạn đặt con trỏ tại dòng muốn xem sổ chi tiết phát sinh, bấm nút Chi tiết, chương trình mở sổ chi tiết của tài khoản đó. Bạn có thể bấm đúp trái chuột vào dòng đó để mở chi tiết.
 • [X]: Xuất dữ liệu ra Excel
 • Mẫu sổ: Cho phép bạn khai thông tin: Mẫu sổ, quyết định số của báo cáo.
 • Ra: Thoát khỏi báo cáo
 • Mẫu in: Chương trình cung cấp 04 mẫu:
  • Liên tục: In các tài khoản chi tiết, liên tục không có cộng nhóm.
  • Cộng tài khoản cấp 1: In các tài khoản chi tiết, có cộng tổng tài khoản cấp 1.
  • Tài khoản cấp 1: In các tài khoản cấp 1, bạn cần kiểm tra thông tin về tài khoản cấp 1 trong Danh mục\ Danh mục tài khoản.
  • Mẫu BTC: In báo cáo theo mẫu của BCT.
 • Tiêu đề báo cáo: Bạn có thể sửa tiêu đề báo cáo khi in, nếu sửa xong, bạn bấm nút Xem lại một lần, chương trình sẽ lưu lại tiêu đề báo cáo cho lần sau.
 • Ngày ký: Ngày ký trên báo cáo.

Chú ý:

 • Nếu bảng cân đối số phát sinh tài khoản không cân, bạn cần kiểm tra xem không cân tại: Đầu kỳ hay phát sinh.
 • Không cân tại số đầu kỳ: Bạn vào mục Đầu kỳ\ Nhập số dư đầu kỳ tài khoản, kiểm tra lại số dư nợ, dư có.
 • Không cân tại phát sinh: Có chứng từ hạch toán thiếu tài khoản nợ hoặc có, bạn vào Tiện ích\ Kiểm tra soát lỗi chứng từ, xem từ tháng, đến tháng. Tìm nội dung lỗi “Thiếu tài khoản hoặc thiếu tiền”, bấm nút Sửa chứng từ đó. Sau đó, bạn xem lại báo cáo.

 

 

KHÁCH HÀNG