banner

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Chương trình cung cấp cho bạn 04 bộ báo cáo tài chính theo QĐ 48 sửa đổi theo thông tư 138 và QĐ 15 sửa đổi theo thông tư 244.

1. Bảng cân đối kế toán:

Để lập báo cáo, chọn: Báo cáo -> Báo cáo tài chính QĐ 48 -> Bảng cân đối kế toán, trên hệ thống thực đơn chính của chương trình

Bạn bấm nút:

 • Thực hiện: lập báo cáo
 • In: in báo cáo
 • [X]: Xuất báo cáo ra Excel
 • Sửa công thức: Xem và sửa công thức của bảng báo cáo
 • Nạp công thức: Để nạp lại công thức mẫu, máy đưa ra 2 lựa chọn:
  • Lấy công thức từ file số liệu mẫu ban đầu
  • Lấy công thức từ một năm đã có số liệu
 • TKNB: Mở cửa sổ nhập số phát sinh vào bảng Các tài khoản ngoại bảng
 • Ra: Thoát khỏi báo cáo

Các tham số lựa chọn:

 • Mẫu in:
  • Tháng: Báo cáo có hai cột Số đầu năm, Số cuối kỳ
  • Năm: Báo cáo có hai cột Số đầu năm, Số cuối năm.

Chú ý với báo cáo Bảng cân đối kế toán:

 • Số liệu để lấy vào báo cáo là số liệu đã được Tổng hợp và thực hiện Hạch toán cuối tháng (bạn xem thêm phần tổng hợp số liệu và hạch toán cuối tháng)
 • Trong bảng báo cáo có 04 chỉ tiêu bạn cần chú ý:
  • Phải thu của khách hàng
  • Trả trước cho người bán
  • Phải trả cho người bán
  • Người mua trả tiền trước
 • Cả 04 chỉ tiêu này, theo công thức sẽ lấy trên Bảng cân đối công nợ của TK 131, 331. Do vậy, nếu trong quá trình nhập số liệu, bạn nhập thiếu mã khách hàng trong các bút toán hạch toán cho TK 131, 331 thì khi xem báo cáo này, số liệu sẽ không chính xác.
 • Nêu bạn muốn lấy số liệu vào các chỉ tiêu này theo số dư của TK 131, 331 (Sổ cái) thì bạn bấm nút Sửa công thức, xóa chữ “CN” trong cột Nguồn của các chỉ tiêu này. Khi đó, máy sẽ lấy số dư của các TK 131. 331 để lập báo cáo.

Chú ý:

 • Bạn nên chạy Tổng hợp\ Cân đối tài khoản và Cân đối công nợ từ tháng đầu đến tháng cuối để xem báo cáo được chính xác.

Bảng cân đối kế toán


2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

Để lập báo cáo, chọn: Báo cáo -> Báo cáo tài chính QĐ 48 -> Báo cáo kết quả kinh doanh, trên hệ thống thực đơn chính của chương trình

Bạn bấm nút:

 • Thực hiện: lập báo cáo
 • In: in báo cáo
 • [X]: Xuất báo cáo ra Excel
 • Sửa công thức: Xem và sửa công thức của bảng báo cáo
 • Nạp công thức: Để nạp lại công thức mẫu, máy đưa ra 2 lựa chọn:
  • Lấy công thức từ file số liệu mẫu ban đầu
  • Lấy công thức từ một năm đã có số liệu
 • Ra: Thoát khỏi báo cáo

Các tham số lựa chọn:

 • Cột số liêu năm trước:
  • Máy lập: máy sẽ lấy cột lũy kế của báo cáo kết quả kinh doanh năm trước, nếu có số liệu năm trước.
  • Tự nhập: Bạn tự nhập số liệu cột năm trước vào
 • Mẫu in:
  • Kỳ: Báo cáo có hai cột Kỳ này, kỳ trước
  • Lũy kế: Có thêm cột lũy kế
  • Năm: Có hai cột Năm nay và năm trước.

Chú ý với báo cáo kết quả kinh doanh:

 • Số liệu để lấy vào báo cáo là số liệu đã được Tổng hợp và thực hiện Hạch toán cuối tháng (bạn xem thêm phần tổng hợp số liệu và hạch toán cuối tháng)
 • Bạn hãy sử dụng Sổ cái tài khoản để xem số phát sinh của các tài khoản đầu 5,6,7,8,9, xem tài khoản đó đối ứng với tài khoản nhận kết chuyển.
 • Ví dụ: Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán, máy sẽ lấy công thức là Phát sinh có của TK 632, đối ứng với TK 911. Nếu bạn có giảm trừ giá vốn trong kỳ, ví dụ do hàng bán bị trả lại, thì chỉ tiêu này sẽ lấy số kết chuyển từ TK 632 -> TK 911.

Chú ý:

 • Bạn nên chạy Tổng hợp\ Cân đối tài khoản và Hạch toán cuối tháng từ tháng đầu đến tháng cuối để xem báo cáo được chính xác.

 

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

3. Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ:

Để lập báo cáo, chọn: Báo cáo -> Báo cáo tài chính QĐ 48 -> Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ, trên hệ thống thực đơn chính của chương trình

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp:

Để lập báo cáo, chọn: Báo cáo -> Báo cáo tài chính QĐ 48 -> Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trên hệ thống thực đơn chính của chương trình.

Bạn bấm nút:

 • Thực hiện để lập báo cáo
 • In: in báo cáo
 • [X]: Xuất báo cáo ra Excel
 • Sửa công thức: Xem và sửa công thức của bảng báo cáo
 • Nạp công thức: Để nạp lại công thức mẫu, máy đưa ra 2 lựa chọn:
  • Lấy công thức từ file số liệu mẫu ban đầu
  • Lấy công thức từ một năm đã có số liệu
 • Ra: Thoát khỏi báo cáo
 • Bạn có thể sử dụng Sổ cái tài khoản, xem theo chữ T đối với tài khoản Tiền mặt và Tiền gửi để có số liệu lập báo cáo LCTT.

Chú ý:

 • Bạn nên chạy Tổng hợp\ Cân đối tài khoản từ tháng đầu đến tháng cuối để xem báo cáo được chính xác.

 

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG